Výstava exotického vtáctva  „VTÁČÍ SVET“  

TRENČIANSKA TURNÁ  2. 10. – 4. 10. 2016

Výstavné podmienky


PRIHLÁŠKA 15.doc (1090560)

 

1) Výstava sa koná v dňoch 2. 10. – 4. 10. 2015 v Trenčianskej Turnej v priestoroch kultúrneho domu.

Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 19:00 v sobotu od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 15:30 hod.

 


2) Na výstavu je možné prihlásiť všetky druhy exotického vtáctva. Kanáriky a drobné exoty ročník 2014 a 2015 (kolekcie je nutné do prihlášky označiť písmenom „K“). Bodovaná kategória andulka farebná. Vtáky podliehajúce registrácií musia byť označené v súlade so zákonom.

 


3) Vtáky musia byť na výstavu doručené a z nej odobrané len osobne.

Príjem exemplárov sa uskutoční v stredu 30. 9. 2015 od 15:00 hod do 21:00 hod. Výdaj v nedeľu 4.10. 2015 od 15:30 hod.

 


4) Prihlášku bude usporiadateľ potvrdzovať telefonicky na číslo uvedené v prihláške. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením.
 

 

5) Pri príjme je nutné doložiť veterinárne potvrdenie z miesta bydliska, nie staršie ako 3 dni a zloženku

o zaplatení výstavného poplatku.
 

 

6) Výstavný poplatok za každý vystavený exemplár je 1,- €. Vystavovateľ je povinný odobrať výstavný katalóg v cene 1,50- €. Výstavný poplatok musí byť uhradený poštovou poukážkou  na adresu : Máčala Jozef, S. Timona 698, Trenčianska Turná 913 21 alebo bankovým prevodom na číslo

účtu: 520700-4202587709/8360 do správy pre prijímateľa uviesť meno a výstava2015 najneskôr do 6. 09. 2015. Mladí chovatelia vyznačia prihlášku

písmenami MCH.
 

 

7) Posudzovanie exemplárov sa uskutoční dňa 1.10. 2015 delegovanými posudzovateľmi SZCH a to bez prístupu verejnosti.
 

 

8) Predaj zvierat bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. V katalógu bude uvedená požadovaná predajná cena majiteľa navýšená o 10 %. Navýšenie 10 % pripadne v prospech výstavy.  Predávajúci obdrží ním stanovenú cenu. Pozor, platby budú zaokrúhľované s presnosťou na 0,50 centov hore (od 0,1 do 0,4 zaokrúhľenie na 0,5 EUR, od 0,6 do 0,9 na 1 EUR).. Pokiaľ sa rozhodne vystavovateľ po odoslaní prihlášky na výstavu (resp. počas výstavy) svoje predajné zviera zmeniť na nepredajné, musí si ho sám kúpiť.
 

 

9) Kŕmenie počas výstavy bude zabezpečené štandardnými krmivami, špeciálne kŕmenie treba vopred dohodnúť s výstavným výborom. Akákoľvek manipulácia s vtákmi počas výstavy zo strany majiteľa – vystavovateľa je zakázaná.
 

 

10) Výstavný výbor zodpovedá za riadne kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy.
V prípade úhynu exponátu bude na základe písomnej žiadosti vystavovateľa prevedené veterinárne vyšetrenie, poplatok zaplatí vystavovateľ. Ak k úhynu dôjde dôsledkom chyby usporiadateľa, zaplatí usporiadateľ náhradu škody vo výške trhovej ceny.
 

 

11) Najúspešnejším jedincom podľa bodového ocenenia v zmysle smerníc o usporiadaní výstav bude udelený titul ŠAMPIÓN VÝSTAVY a I., II., III. MIESTA v jednotlivých kategóriách a ďalej budú udelené ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi.  Vystavovatelia si ceny môžu prevziať v čase otvorenia výstavy pre verejnosť, v kancelárii výstavy. Zasielanie cien po ukončení výstavy nie je možné.
 

 

12) Uzávierka prihlášok je 6. 09. 2015, prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované.
 

 

13) Ponúkame využitie zverejnenia inzercie v katalógu výstavy na propagáciu vašej podnikateľskej činnosti . Cena inzerátu jednej strany formát. A4 je 30,- € , pol strany 15,-€ .
 

 

14) Prihlášky musia byť zaslané na adresu:  Marek Blažej, Oslobodenia 155, Trenčianska Turná 91321 alebo

elektronickou poštou : zoszchturna@pobox.sk Bližšie informácie: Marek  Blažej  0903850830

 

Výstavný výbor

 

www.zoszchturna.webnode.sk