História ZO

 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Trenčianska Turná II. vznikla po ustanovujúcej schôdzi dňa 15.9.2002. Pri zakladaní mala 13 dospelých členov a 4 mladých chovateľov. Počas ďalších rokoch sa členská základňa rozrástla na súčasných 22 dospelých a 6 mladých chovateľov z Trenčianskej Turnej a jej  blízkeho okolia. Spolok združuje prevažne chovateľov exotického vtáctva,  v menšej miere je zameraný aj na chov  hydiny, králikov a okrasných holubov. Členovia spolku si navzájom vymieňajú skúsenosti s chovom zvierat, zúčastňujú sa chovateľských výstav a búrz, publikujú články v odborných časopisoch a spolupracujú s inými chovateľskými spolkami v rámci Slovenska aj Českej republiky. Veľkým prínosom bolo nadviazanie družby s Klubom přátel okrasného ptactva v moravskom meste Podivín.

Najmladší členovia sa pravidelne zúčastňujú  na súťažiach chovateľskej dokonalosti mládeže. V oblastných kolách sa doposiaľ vždy umiestnili na popredných miestach. V roku 2004  Patrik Poruban (toho času mladý chovateľ) vyhral celoštátne kolo tejto súťaže a v roku 2005 skončil na druhom mieste. Spolok prezentuje svoju činnosť nielen v obci Trenčianska Turná, ale aj napríklad na takých podujatiach ako Mňamfest v Bánovciach nad Bebravou.

ZO SZCH Trenčianska Turná II. je medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou známa najmä tým, že každoročne v jeseni usporadúva v obci Trenčianska Turná výstavy s medzinárodnou účasťou.  Od roku 2008 organizuje výstavu exotického vtáctva pod názvom Vtáčí svet. Trikrát (v roku 2010, 2012 a 2019) sa jej dostalo cti usporiadať aj celoštátnu výstavu exotického vtáctva Ornita. Táto výstava bola odborníkmi kladne hodnotená.

Pre členov organizácie a ich rodinných príslušníkov je počas celého roka organizovaných množstvo rôznych oddychových, ale aj tematicky zameraných zájazdov. Pravidelne sa uskutočňuje zájazd na výstavu Exota Olomouc, ktorej obdobou je slovenská Ornita. Tradičnou akciou sa stalo spoločensko - športové popoludnie spojené s varením gulášu, či príjemné vianočné posedenie. Každoročné rodinné posedenia pri pečenom prasiatku  s družobnou organizáciou v Podivíne sú zárukou dobrej nálady, no i vymieňania skúseností s chovom zvierat. O tom, že ZO SZCH Trenčianska Turná II.  nie je len formálnou chovateľskou komunitou, ale predovšetkým  skupinou dobrých priateľov, svedčia spoločne strávené dovolenky v Tatrách.