zápisnica 2016.doc

 

Zápisnica z výročnej schôdze

 Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Trenčianska Turná  II.

  4. 1. 2014

 

 

 

   Z celkového počtu 21 dospelých a 8 mladých chovateľov sa schôdze zúčastnilo 16 dospelých a 6 mladých chovateľov a schôdza sa stala uznášania schopná.

                          

Program:

 

 

1.      Zahájenie a privítanie hostí

 

  1.   Ukončenie členstva, predstavenie nových členov

3.      Správa o činnosti ZO za rok 2013

4.      Finančná správa

 

  1.   Správa hospodára

  2.   Správa kontrolnej a revíznej komisie

  3.   Voľby výboru ZO

  4.   Plán činnosti ZO na rok 2014

9.   Schválenie členských príspevkov

10.   Návrh kandidátov na oblastnú konferenciu

11. Diskusia

12. Uznesenie

 

 

Na úvod výročnej schôdze si členovia ZO minutou ticha uctili pamiatku zosnulého dlhoročného člena SZCH, posudzovateľa hydiny a exotických vtákov a člena našej ZO Jána Begáňa .

 

K bodu  programu č. 1:

Výročnú schôdzu viedol tajomník ZO Varsányi Miloš, ktorý  podľa prezenčnej listiny uznal schôdzu uznášania schopnú. Z pozvaných hostí sa ospravedlnil starosta obce Trenčianska Turná Ing. Peter Mikula a prostredníctvom predsedu ZO poďakoval členom za činnosť a reprezentáciu obce a vyjadril organizácii podporu v ďalšej činnosti.

Za OV Trenčín sa schôdze zúčastnil Beták Peter

 

K bodu programu č. 2:

Z dôvodu nečinnosti v organizácii a neuhradenie členských príspevkov, na návrh výboru bolo jednohlasne  ukončené členstvo Ing. Tichý Milan

Na vlastnú žiadosť bolo ukončené členstvo : Orechovský Jozef, Serišová Monika a Daňo Lukáš

Za nového člena bol prijatý Husár Tomáš, chovateľ exotickách vtákov, okrasných kačíc a hydiny

 

Od  1.1.2014 má základná organizácia  21 dospelých a 8 mladých chovateľov

 

K bodu programu č. 3:

 Správu o činnosti ZO za minulý rok predniesol podpredseda Raninec Tomáš.

 

 

V roku 2013 sa uskutočnilo :

2 x sa konala členská schôdza

Výbor ZO sa zišiel 9 x

Uskutočnila sa 1x  brigáda na opravu výstavného materiálu

Členovia ZO s rodinnými príslušníkmi boli na trojdňovom zájazde v Tatrách (14.-16.6.2013)

Poskytli sme pomoc obecnému úradu pri fašiangovej obecnej zabíjačke

Pomohli sme základnej škole pri organizovaní „ Cesty rozprávkovým lesom“ pri príležitosti MDD

Zapojili sme sa do súťaže vo varení gulášu na furmanských pretekoch na Patlíkovej

Na žiadosť organizátorov „ Mňam Fest“ v Bánovciach nad Bebravou sme pripravili malú propagačnú výstavu exotických vtákov.

4.-6.10.2013 sa konala výstava exotických vtákov – „Vtáčí Svet“

4.1.sa zišli členovia a ich rodinný príslušníci na novoročnom posedení pri kapustnici varenom víne a množstve spoločenských hier a zábavy

  

K bodu programu č. 4:

So stavom financií  oboznámil prítomných pokladník Máčala Jozef.

Plénum vyjadrilo spokojnosť s hospodárením ZO a schválilo finančnú správu

K bodu programu č. 5:

Správu predniesol hospodár Orság Jozef.  Materiálny majetok sa rozrástol o papierové bodovačky .

K bodu programu č. 6:

 

Revízna komisia nezistila žiadne závažné nedostatky, správu predniesla priateľka Varsányiová Veronika.

K bodu programu č. 7:

Voľby do výboru ZO sa konali verejne hlasovaním a na ďalšie volebné obdobie sa stali jednohlasne :

Predseda :        Mutňanský Miroslav

Podpredseda :  Raninec Tomáš

Tajmník :         Varsányi Miloš

Pokladník :      Máčala Jozef

Hospodár :       Orság Jozef

Práca s mládežou: Poruban Patrik

Člen výboru :   Blažej Lukáš

 

 

 

Do kontrolnej a revíznej komisie boli zvolený :

Predseda :  Vančová Ingrid

Členovia :   Samák Igor

                   Varsányiová Veronika

 

 

Do volieb oblastného výboru navrhujeme Petra Žufu z ZO Trenčianske Stankovce

 

K bodu programu č. 8:

Plán činnosti na rok 2014 :

-         Výbor sa bude stretávať 1 x mesačne

-         Minimálne 2 x do roka uskutočniť členskú schôdzu

-         Uskutočniť min. 3 x brigádu na opravu a výrobu klietok

-          vypomôcť na obecnej zabíjačke ( na žiadosť obecného úradu )

-         Zorganizovať 4 dňový zájazd  pre členov a ich rodinných príslušníkov.

-         Zorganizovať stretnutie na furmanských pretekoch v Trenčianskej Turnej, zúčastniť sa súťaže vo varení gulášu.

-         V prípade záujmu organizátorov zúčastniť sa „ Mňam Festu“

-         Zorganizovať zájazd na EXOTA Olomouc

-         Pripraviť koncoročné posedenie s členmi a rod. príslušníkmi 

-         Pripraviť oblastnú výstavu Vtáčí svet v termíne  3. - 5.10.2014

 

Do výstavného výboru boli zvolení : Mutňanský Miroslav, Varsányi Miloš, Raninec Tomáš, Máčala Jozef,  Blažej Marek, Orság Jozef, Vančová Ingrid, Beták Šimon

 

 K bodu programu č. 9:

 

Na návrh výboru bolo schválené členské vo výške 10€. MCH a študenti 1€.

 

Úhradu  členských príspevkov je nutné uskutočniť do 31.3.2014  inak bude ukončené členstvo v ZO SZCH Trenčianska Turná II.

O výške nedoplatku informuje pokladník Máčala Jozef tel : 0907148181

Spôsob úhrady je možný prevodom na účet číslo : 520700-4202587709/8360

Do správy pre príjmateľa uviesť meno

 

Alebo osobne u pokladníka.

 

 K bodu programu č. 10

Na konferenciu oblastného výboru boli schválení

Mutňanský Miroslav , Nivka 562, Trenčianska Turná 913 21

 email : miro.mutnansky@azet.sk

Raninec Tomáš, Vysoká 256, Trenčianska Turná 913 21

Varsányi Miloš, Hodžova 46, Trenčín 911 01

email : varsanyi@centrum.sk

 

 

 

  

 

Uznesenie z výročnej schôdze ZO Trenčianská Turná II.

Schválenie programu výročnej schôdze

 Ukončenie členstva Serišová Monika,Daňo Lukáš, Orechovský Jozef, Begáň Ján-úmrtie

 Noví členovia Husár Tomáš

 Plénum berie na vedomie a schvaľuje : finančnú správu, správu hospodára a správu kontrolnej a revíznej komisie

 Voľba výboru ZO: predseda Mutňanský M., podpredseda Raninec T., tajomník Varsanyi, pokladník Máčala, hospodár Orság, práca s mládežou Poruban P., člen výboru Blažej L.

 Výbor sa bude stretávať 1 x mesačne

 Členská schôdza sa uskutoční minimálne 2 x do roka

 Zorganizovať 4- dňový zájazd cca 5.-8.6.2014, záväzná prihláška do 28.2.2014 u predsedu (cena 30€ člen a rod. príslušník)

 Uskutočniť min. 3x brigádu na výrobu nových klietok a opravy starých

 Zorganizovať stretnutie na furmanských pretekoch v Trenčianskej Turnej + súťaž vo varení gulášu (júl)

 Pripraviť stretnutie členov a rodinných príslušníkov na športovo – spoločenskom dni ( varenie gulášu, opekačka...) máj

 Pripraviť propagačnú výstavu Mňam fest (september)

 Zorganizovať zájazd EXOTA Olomouc (október)

 Pripraviť koncoročné posedenie pre členov a rod. príslušníkov (december)

 Usporiadať výstavu „ Vtáčí svet 3-5.10.2014

 Do výstavného výboru boli zvolení:

 Mutňanský Miroslav, Varsanyi Miloš, Vančová Ingrid, Orság Jozef, Raninec Tomáš, Máčala Jozef, Beták Šimon a Blažej Marek

Do kontrolnej a revíznej komisie boli zvolený :

Predseda :  Vančová Ingrid

Členovia :   Samák Igor

                   Varsányiová Veronika

 Neospravedlnená neúčasť na brigáde alebo schôdzi pokuta 5€

 Členský príspevok 10€, MCH 1€

 Delegát na oblastnú konferenciu : Mutňanský, Varsanyi,Raninec (február)

 

ZO SZCH Trenčianska Turná II má k 1.1.2014:

 21 dospelých členov a

 8 mladých chovateľov

 

Odvod na OV :

21 x 5 = 105 €

8   x 1 =     8 €

 

Spolu =  113 €

 

 

 

 

 

 

Prílohy :

1.     Prezenčná listina   

2.     Stav zvierat

3.     Žiadosť o usporiadanie oblastnej výstavy

 

 

 

Zápisnicu zapísal  :   Varsányi Miloš